Wat vonden anderen?

Algemene Voorwaarden Rijschool Utrecht

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of praktijkexamens en de rechten en plichten van de leerling, verder te noemen “de leerling” en de zelfstandige rijschoolonderneming en rijschooleigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool”.

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt rijles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De rijinstructeur dient in het bezit te zijn van een geldig instructeurcertificaat.
1.2 De leerling legt het praktijkexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto indien deze beschikbaar is.
1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen of rookpauzes houden.
1.4 De vorderingen van leerling op een instructiekaart worden bijgehouden.
1.5 De leerling met zoveel mogelijke spoed wordt opgeleidt tot het praktijkexamen.
1.6 Indien de rijles niet door kan gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer en of verkeersomstandigheden, wordt de leerling hiervan op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo,n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/ of schadevergoeding noch van losse rijlessen, noch op pakketten, praktijkexamens of bij rijtesten.

ARTIKEL 2

2.1 Om lessen te mogen volgen moet je minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd de verstrekte leskaart bij zich te hebben, zodat de vorderingen van de rijopleiding en het aantal lessen van het lespakket bijgehouden kunnen worden. Bij onduidelijkheden of zoek raken van de leskaart, is de rijschoolplanning hierbij doorslaggevend.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van 09:00 tot 18:00 uur aan de rijschool te gebeuren en dient via de SMS te worden gedaan.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeldt staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling. Bij minderjarige kunnen wij de ouders aansprakelijk stellen.

ARTIKEL 3

3.1 Losse lessen dienen na de rijles contant betaald te worden aan de instructeur, tenzij anders afgesproken.
3.2 Een lespakket vanaf 25 rijlessen mag in overleg met de rijschool in termijnen betaald worden. Dit mogen maximaal twee termijnen worden. Bij termijn betalingen brengen wij eenmalig € 19.95,- administratiekosten in rekening.
Bij termijn betalingen gelden de volgende regels:
a. De eerste termijnbetaling van het lespakket geschiedt voor aanvang van de eerste rijles van het lespakket.
b. De tweede termijn een maand later.
3.3 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet, dan kunnen de lessen stop worden gezet.
3.4 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Indien betaling uitblijft ontvangt de leerling na de waarschuwing een factuur van de achterstand.
3.5 De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 25,- aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 7 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.6 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, weet dan dat de rijschool een incassobureau kan inschakelen. Deze buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 4

4.1 De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nimmer geretourneerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een maximum van 6 maanden worden opgeschort.
4.2 De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen bij bedrijfsbeëindiging of als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in deze gevallen verplicht de niet gebruikte rijlessen en of toetsen en praktijk(her) examens aan de leerling terug te betalen.
4.3 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
4.4 Als je een lespakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie.
4.5 Een ingekocht lespakket heeft een geldigheid duur van 1 jaar. De telling vangt aan vanaf het moment waarop het lespakket wordt aangemaakt. Daarna vervallen de rijlessen en ook de examens. Hierbij is restitutie van eventueel reeds vooruitbetaald bedrag nimmer mogelijk.

ARTIKEL 5

5.1 Het rijexamen of tussentijdse toets wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de betaling van het rijexamen of tussentijdse toets is voldaan.
5.2 Als de leerling niet of te laat op het rijexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het rijexamen komt te vervallen.
5.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe rijexamen niet opnieuw te betalen.
5.4 De leerling dient de rijschool tijdig te machtigen op cbr.nl om een examen te kunnen aanvragen bij het CBR. Onze rijschoolnummer is 2563F3. Tevens dient de leerling een gezondheidsverklaring zelf in te vullen en te kopen op cbr.nl

ARTIKEL 6

6.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)
b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijlessen.

ARTIKEL 7

7.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
7.2 Als de leerling een rijontzegging heeft, dient hij/zij dit voor de rijles te melden aan de rijschool. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dit niet voor de rijles heeft gemeld, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 8

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.